CSR Activities.

บริจาคกระเป๋าอุปกรณ์พยาบาล

ภายใต้บริบทของการทำ CSR นั้น บริษัท FCC (THAILAND) ได้มีโอกาสในการทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ตั้งอยู่ โดยการไปบริจาคกระเป๋าอุปกรณ์พยาบาลประจำรถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ใบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ให้กับ โรงพยาบาลลาดกระบังซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำท้องถิ่น โดยการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับมอบของบริจาคดังกล่าวด้วยตัวเอง

 

 

 

Copyright @ FCC Thailand Co.,Ltd, All Right Reserved.